Nhà hàng Sành Quán - Bắc Ninh

Anh Việt – Chủ nhà hàng Sành Quán ở Từ Sơn, Bắc Ninh

Anh Việt – Chủ nhà hàng Sành Quán ở Từ Sơn, Bắc Ninh